Goddy Zhao的广播 ( 全部 )

添加了图书到豆列

HTML5揭秘
Mark Pilgrim / 电子工业出版社

Goddy Zhao的留言板 ( 全部1条 )

monica
monica: 寻英语翻译,翻译图书,字数20万字左右。稿酬80/千字。有意email 我:monicawuchunling@hotmail.com 打扰了。。。。 2011-06-23 11:25
 
>
Goddy Zhao
  • 译者: Goddy Zhao
  • 翻译语言:英语
  • 翻译类型:其他
  • 代表译作: 《HTML5揭秘》 电子工业出版社 2010-12

关注该小站的成员 ( 2 )

  • rebeccalee68
  • Goddy Zhao

关注该小站的成员也关注

本站由 Goddy Zhao 于2011年02月21日创建