CLUB HAZE 的同城活动

 • [已结束] HAZE - VODKA POWER NIGHT [聚会]

  时间:2012年12月29日 周六 22:00-23:30            2012年12月30日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 5人参加 18人感兴趣

 • 时间:2012年12月28日 周五 22:00-23:30            2012年12月29日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 12人参加 47人感兴趣 相关讨论 2条    活动照片 4张

 • [已结束] HAZE Christmas Party [聚会]

  时间:2012年12月24日 周一 20:00-23:30            2012年12月25日 周二 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 28人参加 114人感兴趣 相关讨论 5条    活动照片 6张

 • [已结束] Dim Sum Disco Christmas! [聚会]

  时间:2012年12月22日 周六 22:00-23:30            2012年12月23日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 11人参加 31人感兴趣 活动照片 1张

 • [已结束] HAZE - End Of the World [聚会]

  时间:2012年12月21日 周五 22:00-23:30            2012年12月22日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 22人参加 106人感兴趣 相关讨论 5条    活动照片 31张

 • [已结束] HAZE - Retro Dance [聚会]

  时间:2012年12月15日 周六 22:00-23:30            2012年12月16日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 18人参加 43人感兴趣 相关讨论 1条   

 • [已结束] HAZE - Laura Jones (London, Eng) [聚会]

  时间:2012年12月14日 周五 22:00-23:30            2012年12月15日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 21人参加 76人感兴趣 相关讨论 1条    活动照片 32张

 • [已结束] HAZE-LET THERE BE HOUSE Vol. 2 [聚会]

  时间:2012年12月08日 周六 22:00-23:30            2012年12月09日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 9人参加 20人感兴趣

 • [已结束] HAZE - Yang Bing birthday Bash [聚会]

  时间:2012年12月07日 周五 22:00-23:30            2012年12月08日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 11人参加 22人感兴趣 活动照片 26张

 • [已结束] HAZE Club Night [聚会]

  时间:2012年12月01日 周六 22:00-23:30            2012年12月02日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 11人参加 34人感兴趣

<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 22 后页> (共220个)