A Clowder of Cats的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
Renegade 61  
Inter-Nations 40  
My City 57  

A Clowder of Cats的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

57 次播放 豆瓣音乐人

My City

http://mr3.douban.com/201202290609/713dd62654e131bf022fdab0ea10e9be/view/musicianmp3/mp3/x12797298.mp3

添加了新歌曲

61 次播放 豆瓣音乐人

Renegade

http://mr4.douban.com/201202290609/1a351988126b660d185d4e44a2c88c57/view/musicianmp3/mp3/x12793304.mp3

添加了新歌曲

40 次播放 豆瓣音乐人

Inter-Nations

http://mr4.douban.com/201202290609/413e4d74a43e170b4706987b4226cf9f/view/musicianmp3/mp3/x12793313.mp3

1人
A Clowder of Cats
这是一个集多民族、多类型于一体的乐队,因为同一个爱好、同一个梦想,他们从世界各地汇聚南昌,于2009年成立了这个乐队。音乐,是他们的生命;乐队,是他们的
成员Alex / Lol / Richie / Angel / Henry / Greg / more
流派摇滚 Rock
风格Pop / Rock / Electronic / Punk / Blues / Indie / Skill
唱片公司:http://verynanchang.com/group/aclowderofcats

关注该小站的成员 ( 6 )

  • 陈涛
  • 烟柳斜阳中
  • jilan
  • bex
  • Stuart
  •  Richie Tang

关注该小站的成员也关注

本站由 Lol 于2012年02月27日创建