Bulletin

Performance ( 全部 )

Gallery ( 全部 )

蓬蒿剧场
蓬蒿剧场是北京第一家民间小剧场,在民国四合院基础上改建而成,可容纳86人观看演出。东棉花胡同35号,订票:64006472,行政办公:64006452

关注该小站的成员 ( 7835 )

  • Malibu Baby
  • —
  • ✖
  • 已注销
  • Jump
  • 安安在麦大
  • 戴西
  • __shuangshuang

关注该小站的成员也关注