Matt Smith的广播

说:

好帅!!!!(¯﹃¯)

●
2012-12-19 20:29:19

右边一走眼差点看成amy是肿么回事。。

泼妇
泼妇 2012-12-19 20:34:43

岳母有那么矮吗?

TARDIS加油
TARDIS加油 2013-01-06 12:47:30

好帅气。。嘤嘤

米苏尹
米苏尹 2013-01-21 10:46:35

帅..但他干嘛踩自己...

●
2013-01-21 17:47:21

哈哈楼上亮了

TARDIS加油
TARDIS加油 2013-01-21 19:03:05

哈哈,LSS真是观察力惊人啊。

泼妇
泼妇 2013-01-21 19:26:50

没关系,他站不稳右边姑娘可以架着他~~~那么重姑娘还要强颜微笑~~~~~~~

iriselite
iriselite 2013-04-04 16:48:27

这个脸型,绝对可以去演科学怪人了