Daniel Smith 矿物颜色资料笔记(部分资料来自网络)

草虫 2014-07-04 22:25:54

Chessy L
2014-07-05 02:35:00 Chessy L

每次都被这些美丽的颜色和沉淀迷晕啊~

bianchi
2014-07-05 17:54:15 bianchi

正在纠结选色问题,这帖子太及时啦,感谢><