Some Kinda Love

添加了新歌曲

25 次播放 豆瓣音乐人

Arabian Tricks

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=729660

添加了新歌曲

1562 次播放 豆瓣音乐人

The Snake Dance

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=692587

添加了新歌曲

67 次播放 豆瓣音乐人

Just Like Honey (early version)

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=489917

添加了新歌曲

91 次播放 豆瓣音乐人

Lullaby(The Cure cover)

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=697401

添加了专辑

The Snake Dance
李驰 / 2017-02-13 / 李驰 / 数字(Digital)

添加了新歌曲

27 次播放 豆瓣音乐人

Perfect Equation

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=723122

添加了专辑

飞过府南河
李驰 / 专辑 / 2017-05-15 / 独立发行 / 数字(Digital)

添加了新歌曲

91 次播放 豆瓣音乐人

Lullaby(The Cure cover)

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=697401

添加了新歌曲

1562 次播放 豆瓣音乐人

The Snake Dance

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=692587

说:

网易云音乐的用户朋友们,我终于申上了网易云音乐人,在上面搜“李驰”就可以听到我的歌了。

添加了新歌曲

406 次播放 豆瓣音乐人

Fragments Of Rainbows

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=691461

说:

哇,是哪位热心听众把《小南街》的播放次数刷到六百多的?感谢!过年好

添加了新歌曲

1459 次播放 豆瓣音乐人

小南街

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=689839

上传了5张照片到小站相册

SONY α5000

添加了新歌曲

22 次播放 豆瓣音乐人

Simple Twist of Fate (Bob Dylan Cover)

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=679086

添加了新视频

http://v.qq.com/x/page/o0326a1gnmp.html

李驰的视频Waltz no.2 in a Market

http://v.qq.com/x/page/o0326a1gnmp.html

说:

我在做什么?在做一首流行歌。事实上我目前这个“night meeting”即“晚会”计划是想让其中每首歌都是一种不同的风格。很多时候我都觉得这是浪费时间,但我又疑惑,一个很酷的创作者难道不会偶尔冒出一些通俗的点子么,他会如何安置这样的点子呢,难道会为保持自己惯有的风格而将其抛弃?

添加了专辑

过江心洲
李驰 / 专辑 / 2016-08-05 / 独立发行 / 数字(Digital)

添加了新歌曲

豆瓣音乐人

08里夜

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=669448

添加了新歌曲

769 次播放 豆瓣音乐人

ToYa'll

https://site.douban.com/LiChi/room/1350957/?s=665736

<前页 1 2 3 4 5 ... 后页>