Liang的公告栏

Liang的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
宇宙对面某个星球 22  
U Belong To Me (Cover) 33  
告别 47  
Congratulations(Cover) 126  
Seaside 124  
Mars 104  
Smile(Cover) 67  
Fly me to the moon(Cover) 181

Liang的留言板 ( 全部15条 )

已注销
已注销: 太棒了 太好听了也 2013-12-09 19:36
 
Liang
Liang: 好久不见!有机会来听茶凉粉吧。 2013-09-01 23:13
 
wo_call_host
wo_call_host: hello!09年时,我看过你在茶凉粉时的演出。。。好久不见! 2013-01-21 15:47
 
Demifffff
Demifffff: 好听好听~~~~ 2012-06-21 21:01
 
Monica Xiao
Monica Xiao: en,新曲的背景复古滑音和原曲接合的很融洽 2012-06-15 22:24
 
菜菜
菜菜: fly me to the moon~~~~ 2012-03-09 23:02
 
Liang
Liang: 好啊,我在段祺瑞执政府。你在马耳他过的如何? 2012-03-08 09:13
 
Monica Xiao
Monica Xiao: 什么时候去听你表演哈!在北京哪里? 2012-03-07 02:51
 
Liang
Liang: 我写的啊 2012-03-06 09:02
 
Monica Xiao
Monica Xiao: seaside是谁写的? 2012-03-06 04:21
 
>
Liang
成员Liang
流派民谣 Folk
唱片公司:无

关注该小站的成员 ( 28 )

  • 🍎🍊🍐🍋🍈🍏🍇🍉
  • Momoॐ
  • Kim
  • Patricius
  • Olson
  • Motorcat
  • 123
  • key

关注该小站的成员也关注

本站由 Liang 于2012年03月02日创建