MDJ YAO的海报图

MDJ YAO的海报图

MDJ YAO的公告栏

MDJ YAO的专辑 ( 全部 )

MDJ YAO的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
入型入格 0  
金归虚妄 1  
We are listen Free Noise Style 460  
系统震荡 0  
青春动物要浪费 17  
上不上山神仙侣 Feat.安德烈司机 2  
梦醒参半船去也 Feat.安德烈司机 0  
上山下水狂道士 Feat.安德烈司机 0  
顽主本命不顽劣 1  
卧藏龙娇暗玉虎 2  
不偷不抢 0  
重整映画待后生 0  
书剑男女觅佳人 0  
忧口难言 0  
椒不白红 0  
妄想傀儡人 2  

MDJ YAO的视频 (1) ( 全部 )

MDJ YAO的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

入型入格 - 《自在·希望》

https://site.douban.com/YAO1986/room/39981711/?s=764052

添加了专辑

自在·希望
MDJ YAO / EP / 2021-06-23 / 网易云

添加了新歌曲

460 次播放 豆瓣音乐人

We are listen Free Noise Style - 《We are listen Free Noise Style》

https://site.douban.com/YAO1986/room/39981711/?s=763426

添加了新歌曲

We are listen Free Noise Style - 《We are listen Free Noise Style》

https://site.douban.com/YAO1986/room/39981711/?s=763424

添加了专辑

We are listen Free Noise Style
MDJ YAO / 2021-02-14 / 网易云
MDJ YAO
成员rockyao1986
流派电子 Electronica
风格以唱片来打电影
地区:北京

关注该小站的成员 ( 1 )

  • rockyao1986
本站由 rockyao1986 于2020年03月01日创建