2011Demo

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
#01_02 DEMO 58  
#05_08 DEMO 27  

2009Demo

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
预告 DEMO 14  
#02_01 DEMO 14  
#05_02 DEMO 17  
#03_04 DEMO 15  
#01_05 DEMO 32  
阿秋
70后宅男,主要从事影视及游戏配乐,和超人的唯一区别是:他说英语,我说汉语。
我的新浪微博:http://weibo.com/u/1569693500

关注该小站的成员 ( 8 )

  • 傻老爷们儿
  • 声音匠人
  • 懒汉
  • 我怎么搞?
  • Rodi
  • Ryuu。
  • 阿秋Sam
  • 小米

关注该小站的成员也关注

本站由 阿秋Sam 于2012年02月03日创建