She Bangs The Drums的公告栏

She Bangs The Drums的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
送别 5  
孤独的乔治 9  

She Bangs The Drums的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

9 次播放 豆瓣音乐人

孤独的乔治

https://site.douban.com/bangsdrums/room/39834123/?s=720505

She Bangs The Drums
成员刘丹婷
流派摇滚 Rock
风格独立摇滚 / Dream / Pop
地区:大连

关注该小站的成员 ( 3 )

  • 南山熊熊
  • 墙坝
  • 刘小刀
本站由 刘小刀 于2018年02月05日创建