EB的广播

写了新日记

曾经有人对我说 《世界是你的》
文 EB微信号:ebworap 向天上他要最亮的繁星 哪怕下一秒就坠落 The night is young, and we don’t give a fuck ------------------------------------------------------------------------------- 《世界是你的》 来自《死灰》 trac...