JACK XU

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
Xmas 2175  
Huge Education 137bpm C Minor 18  
Midnight Train 247  

JACK XU的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

2175 次播放 豆瓣音乐人

Xmas

https://site.douban.com/jackxu/room/39905750/?s=739512

添加了新歌曲

18 次播放 豆瓣音乐人

Huge Education 137bpm C Minor

https://site.douban.com/jackxu/room/39905750/?s=739510

添加了新歌曲

247 次播放 豆瓣音乐人

Midnight train

https://site.douban.com/jackxu/room/39905750/?s=736054

JACK XU
成员jackxushu
流派电子 Electronica
地区:上海

关注该小站的成员 ( 4 )

  • 徐
  • Aiyaai_C先生
  • jack xu
  • yīng
本站由 jackxushu 于2018年10月08日创建