DEMO

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
赢了输 V1.mp3 25  
写首好听的歌送给你 demo.mp3 16  
Hey girl 89  
三五一十五 57  
四年 52  
谢谢你,别客气! 35  
又在那儿 42  
一切就这样简单 27  
穿心红线 32  
跨越 35  
寻友启示 20  
如果现在 63  

Cover

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
边走边唱 13  
没那么简单 cover 17  
征服 cover 14  
人质 cover 11  
2人
黑先生--柳涛
想到哪儿就写到哪

关注该小站的成员 ( 11 )

  • wishwing
  • 小平平
  • 大河旁的小山
  • 安献声
  • 我們艺术家平台
  • 去留无意
  • 南生
  • 游鱼

关注该小站的成员也关注