ldy的公告栏

ldy的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
忧郁 15
anus 5
黑泥 5
Tiny tiny D, very very B 21
陀螺 17
夏花 41
电极 9
bagel to go 10
I should.. 6
:I should (fast). 7
欢乐太空木吉他 15
冬天的雪地 13
日剧 8
欢乐太空techno 2

ldy的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

15 次播放 豆瓣音乐人

忧郁

http://site.douban.com/ldy/room/3206330/?s=641399

添加了新视频

http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3MDUxODUyNA==.html

 缩进
ldy的视频忧郁

http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3MDUxODUyNA==.html

添加了新歌曲

5 次播放 豆瓣音乐人

anus

http://site.douban.com/ldy/room/3206330/?s=584278

添加了新视频

http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2ODQyMDMy.html

 缩进
ldy的视频《家》词曲唱:大才

http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2ODQyMDMy.html

添加了新视频

http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2ODU2ODEy.html

 缩进
ldy的视频《陀螺》词:斟酌;曲:大才;演唱:大才

http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2ODU2ODEy.html

ldy

关注该小站的成员 ( 8 )

  • 哆啦叮
  • BYO
  • 不是顾思!!
  • corbelle
  • 大友千子
  • 大才001
  • [已注销]
  • 已验证
本站由 大才001 于2013年12月17日创建