my little airport的广播

写了新日记

新歌《彌敦道的一晚 good trip》
https://www.weibo.com/tv/v/FkBa2rhLZ?fid=1034:fe7bab2ef826c9c0b85116c77b2e2018 詞曲 林阿p 編 林阿p 四方果 唱 nicole oujian 錄像 xyziki 每到晚上六七點 我先會開始 weed 再走上一架巴士 坐上層的最前 坐到去油麻地 其中一個...
KAO.
KAO. 2017-09-07 10:01:39

直到smoke咗之後 先揀最好嘅風景 放在面前