Lemmy生前最后一只广告片,拍摄于2015年12月6号,由芬兰奶制品公司 dairy Valio拍摄

http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzOTc2OTAwOA==.html?from=y1.7-1.2

2016-01-10 12:54上传
本视频内容来自第三方网站,其版权归合作网站或第三方网站所有