Bulletin

Performance ( 全部 )

Gallery ( 全部 )

蓬蒿剧场
蓬蒿剧场是北京第一家民间小剧场,在民国四合院基础上改建而成,可容纳86人观看演出。东棉花胡同35号,订票:64006472,行政办公:64006452

关注该小站的成员 ( 7838 )

  • 浅浅
  • arthur
  • A0507143
  • Lafee
  • 杜鱼鱼
  • 媽蜜精華瓶
  • 一招ss
  • Dr ATCWO

关注该小站的成员也关注