.

  .

.

 .

.

Sprout

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
Honey Knows 392  
Innocent 694  
Butterfly 511  
It's All OK 1882  
Golden Road 411  
Time To Leave You 2586  

Summer Acoustic

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
Fourth of July(Galaxie 500 Cover)) 18  

。专辑 ( 全部 )

留言板 ( 全部106条 )

粮食
粮食: 好棒啊! 2017-12-18 16:45
 
粮食
粮食: 好棒啊! 2017-12-18 16:45
 
Kikaiderx
Kikaiderx: 好听 2017-11-05 12:01
 
Hysteriafoi
Hysteriafoi: 很棒!! 2016-08-08 21:23
 
quicksand
quicksand: 那个candy memory,怎么声音那么小,几乎听不到的,太喜欢这首啦, 2016-05-29 13:47
 
quicksand
quicksand: 真的是,超级喜欢 2016-05-29 13:46
 
Year Zer0
Year Zer0: 太好听了 2016-05-18 10:55
 
[已注销]
[已注销]: 太好听了 2016-04-05 14:43
 
大白皮.gpx
大白皮.gpx: 可以出专辑了~ 2014-11-26 20:04
 
>
12人
Sound and Fury
成员ky/FS/Andrew/zou
流派摇滚 Rock
风格shoegaze
地区:成都

关注该小站的成员 ( 790 )

  • Duu
  • Amo。
  • 皮大鲁
  • 束河关燕仪
  • somama
  • hmr12
  • 苦行僧
  • 0

关注该小站的成员也关注