DJ Rases的公告栏

DJ Rases的海报图

DJ Rases的海报图

Yesteryear

  歌曲 播放次数 评论
各奔东西 Pt.2 54
Fly Away 27
Night Curtain(Instrumental) 24
The Man and the Sea(instrumental) 18
End of an Era(instrumental) 26
ZeroCoke(Instrumental) 7

DJ Rases的广播 ( 全部 )

说:

两年了,还没有再见

添加了新歌曲

7 次播放 豆瓣音乐人

ZeroCoke(Instrumental)

https://site.douban.com/DJ_Rases/room/39067207/?s=699474

添加了新歌曲

18 次播放 豆瓣音乐人

The Man and the Sea(instrumental)

https://site.douban.com/DJ_Rases/room/39067207/?s=657617

添加了新歌曲

26 次播放 豆瓣音乐人

End of an Era(instrumental)

https://site.douban.com/DJ_Rases/room/39067207/?s=656622

添加了新歌曲

27 次播放 豆瓣音乐人

Fly Away

https://site.douban.com/DJ_Rases/room/39067207/?s=654724

DJ Rases
成员LRC / Freddie Jin / TB
流派说唱 Rap
风格Pop Rap

关注该小站的成员 ( 12 )

  • 鹅鹅鹅
  • 在路上
  • 咩啊
  • 行为不端王梨花
  • 一個魚塊
  • 用户
  • 波橘猫云诡
  • 在下大暴雨

关注该小站的成员也关注

本站 由 DJRases 于2015年08月05日创建